top of page

Huurvoorwaarden 'Wellness op Wieltjes'

 

 

 

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze huurvoorwaarden van  “Wellness op Wieltjes” – hierna afgekort als “WoW” – maken integraal deel uit van de overeenkomst, samen met de algemene voorwaarden, waarvan de Huurder bevestigt eveneens een exemplaar te hebben ontvangen en goedgekeurd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuringen van roerende zaken door WoW, waaronder de mobiele sauna’s.

2.2 Indien de Huurder met betrekking tot de huur zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk uitgesloten, ook al zouden deze bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

2.3 De Huurder die eenmaal deze Verhuurvoorwaarden heeft bevestigd, stemt eveneens in met de toepassing ervan op latere Overeenkomsten tussen hem en WoW.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Partijen zijn gebonden door de huidige huurvoorwaarden zodra de Huurder op eender welke wijze te kennen geeft een mobiele sauna te willen huren of stelt in te gaan op een aanbod tot verhuring van een mobiele sauna van WoW.

3.2 WoW heeft het recht om elk verzoek of aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Artikel 4: Huurperiode

4.1 Na bevestiging van de reservatie is deze definitief. De huur vangt aan op de datum en het tijdstip zoals werd overeengekomen en meer specifiek wanneer het gehuurde klaar is voor levering op de overeengekomen locatie, ook als dan naar oordeel van WoW zou blijken dat bepaalde plaatsingsvoorwaarden niet werden vervuld en de sauna niet kan worden geleverd.

4.2 De overeengekomen einddatum is bindend voor de Huurder, doch de huurtermijn eindigt feitelijk op het tijdstip waarop het materieel door de Huurder aan WoW terug ter beschikking werd gesteld tegen aftekening.

4.3 De huurperiode kan op verzoek van de Huurder worden verlengd, doch dit slechts mits voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van WoW.

4.4 Bij annulatie van de huur door de Huurder is deze verplicht om in het kader van de huurovereenkomst de huursom te betalen ten titel van schadevergoeding, ook als het gehuurde niet kan of niet dient te worden geleverd:

  • bij annulatie meer dan 30 dagen voor de huurperiode dient de Huurder 50% van de huursom te betalen,

  • bij annulatie minder dan 30 dagen voor de huurperiode kan deze niet meer geannuleerd worden en zal de huurder de volledige huursom dienen te betalen aan de verhuurder.

 

Artikel 5: Vervoer, levering, plaatsing en risico

5.1 Een kilometervergoeding van 1,55€ per gereden kilometer met de sauna zal worden aangerekend.

5.2 Levering, laden/lossen, aan- of afkoppelen geschiedt geheel op risico van de Huurder. Het gehuurde wordt geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Huurder op het moment dat het gehuurde op de overeengekomen locatie is aangekomen.

5.3 WoW bezorgt uitsluitend op de begane grond. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door WoW in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze WoW niet én is WoW ingevolge vertraging geenszins tot enige schadevergoeding gehouden.

5.4 De Huurder en/ of iemand die daarvoor door de Huurder werd aangesteld dient behulpzaam te zijn bij het laden/ lossen van het gehuurde. Indien niemand aanwezig is heeft WoW de keuze om het gehuurde mits aanrekening van de huur niet te leveren, dan wel de hierdoor eventueel ontstane kosten aan te rekenen aan de Huurder.

5.5 De Huurder zal in dat geval bijkomend de transportkosten verschuldigd zijn, te verhogen met een forfaitaire vergoeding van € 200, behoudens bewijs van grotere schade.

5.6 De wielbasis van de sauna is 2,26 m. Dit is dus de minimum ruimte vereist om de sauna te verplaatsen naar de door de Huurder voorziene locatie.

5.7 De uiteindelijke locatie dient geschikt te zijn voor plaatsing van de sauna, rekening houdende met het gewicht en de afmetingen:

  • 3,70 m lang en 3,80m breed (terras inbegrepen),

  • 1350 kg, verdeeld over 9 steunpunten,

  • op een vlak en verhard privéterrein

De Huurder dient vooraf bij de reservatie te verwittigen wanneer de sauna op het gazon dient te worden geplaatst -  WoW dient dan immers kunststof rijplaten te voorzien om schade aan het gazon zoveel als mogelijk te beperken.

5.8 De sauna mag na plaatsing door de huurder niet verplaatst worden. De sauna wordt door de  verhuurder beveiligd tegen diefstal.

5.9 Toegang  tot een buitenkraantje is vereist indien de Huurder de step-douche wenst te gebruiken.

Artikel 6: Retournering en risico

6.1 Na de afgesproken einddatum blijft de Huurder verantwoordelijk voor het gehuurde tot de effectieve ophaling ervan door WoW.

6.2 Vóór het afgesproken tijdstip van ophaling dient de Huurder er zorg voor te dragen dat de kachel geheel gedoofd is, bij gebreke waaraan het ophalen niet mogelijk is en een forfaitaire vergoeding aan WoW toekomt van € 150,- behoudens bewijs van grotere schade.

6.3 De Huurder dient er zorg voor te dragen dat:

  • het gehuurde terug op het afgesproken tijdstip door WoW op dezelfde locatie kan worden opgehaald.

  • er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van het gehuurde en tegensprekelijke vaststelling van eventuele schade. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan WoW de zaken naar eigen oordeel toch terugnemen, doch de Huurder aanvaardt dat eventuele schade éénzijdig en bindend door WoW kan worden vastgesteld en begroot.

6.4 Indien schade aan het gehuurde wordt vastgesteld, wordt de Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De kosten van herstelling of vervanging worden aangerekend aan de Huurder.

 

Artikel 7: Huurprijzen en betaling

7.1 De huurprijzen zijn inclusief BTW en zijn, zoals omschreven in het aanbod van WoW, gebaseerd op een bepaalde, afgesproken, huurperiode. Voor het verlengen van deze periode is het voorafgaand akkoord van WoW vereist bij beschikbaarheid, prijs overeen te komen..

7.2 De afgesproken huurprijs wordt per overschrijving betaald voor de levering – extra dagen huur worden eveneens overgeschreven.

 

Artikel 8: Verplichtingen van de Huurder

8.1 De Huurder doet het nodige om al diens aangestelden en gasten de bij het gehuurde aanwezige gebruikersinstructies strikt te laten naleven.

8.2 De Huurder zal WoW te allen tijde toegang tot het gehuurde verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde afwijzen en WoW hiervoor vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WoW.

8.3 De Huurder zal de nodige (preventieve) maatregelen nemen ter voorkoming van schade en diefstal.

8.4 De Huurder is verplicht om het gehuurde degelijk te onderhouden. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan.

8.5 De Huurder gebruikt uitsluitend het meegeleverde brandhout om te verwarmen. Het verbranden van ander (minderwaardig) hout of andere materialen is niet toegelaten, tenzij WoW het hout heeft bekeken en goedgekeurd. Het vuur wordt uitsluitend aangestoken met het meegeleverde aanmaakhout en/of aanmaakblokjes.

Op de kachel mag uitsluitend water worden gegoten. Gebruik van eigen opgietgeuren en/of essentiële oliën op de kachel zijn niet toegelaten, tenzij vooraf gevraagd, gekeurd én uitdrukkelijk toegestaan en goedgekeurd door WoW.

8.6 De sauna wordt steeds door de Huurder gebruikt op eigen risico. Eventuele vragen rond mogelijke of bestaande gezondheidsproblemen van de Huurder en/of diens aangestelden en gasten dienen vooraf besproken met een arts.

8.7 Kinderen dienen altijd onder toezicht te staan en vergezeld te zijn door een volwassene.

8.8 De huurder dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde niet toegankelijk is voor derden. De huurder is niet gerechtigd om het gehuurde onder te verhuren of dit - behoudens aan eigen gasten - op eender welke wijze ter beschikking te stellen aan derden.

 

Artikel 9: Schade en verlies

9.1 Schade aan het gehuurde dient onmiddellijk na de vaststelling , doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan WoW te worden gemeld.

9.2 De Huurder is aansprakelijk, ongeacht of deze persoonlijk voor de schade, het verlies of de diefstal van het gehuurde verantwoordelijk is.

9.3 Nieuwe sporen van drank, kauwgom, kaarsen, vandalisme, rook- of schroeivlekken e.d. (niet-limitatief) zijn de verantwoordelijkheid van de huurder – deze zullen aanleiding geven tot een verrekening met de waarborg, behoudens grotere schade.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid WoW

10.1 WoW is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar opzet of grove fout. Vergoeding voor gevolgschade en schade aan derden is uitgesloten en de aansprakelijkheid van WoW is in ieder geval beperkt tot het huurbedrag of - in voorkomend geval – het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar effectief wordt uitgekeerd. 

10.2 De Huurder zal WoW meteen verwittigen van en vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het gehuurde.

Artikel 11: Nazicht en klachten  

11.1 Het gehuurde wordt geacht in goede staat en zonder enig gebrek te zijn geleverd, behoudens aantekening op de afleverbon.

11.2 Eventuele gebreken, die later worden vastgesteld worden geacht door de Huurder te zijn veroorzaakt, behoudens bewijs van het tegendeel.

Artikel 12: Overmacht

12.1 WoW is niet tot enige schadevergoeding jegens de Huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen zou kunnen nakomen.

Artikel 13: Waarborg

13.1 De Huurder is per Overeenkomst cash bij levering of per overschrijving een waarborgsom verschuldigd van € 150.

13.2 Indien de Huurder de waarborgsom niet tijdig of niet geheel voldoet, kan WoW de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van WoW op schadevergoeding en de voorziene huurprijs.

13.3 De waarborgsom mag door de Huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde.

13.4 Bij het einde van de Overeenkomst heeft WoW het recht om door de Huurder verschuldigde bedragen te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien naar het oordeel van WoW vaststaat dat de Huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 14: Verzekering

14.1 Indien de Huurder een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is WoW uitdrukkelijk gerechtigd om van de Huurder te verlangen dat hij WoW als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Huurder.

Artikel 15: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen. Daarbij wordt overeen­gekomen dat enkel het Belgisch recht van toepas­sing zal zijn, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag van 1980 inzake de verkoop van producten.

bottom of page